Naša spoločnosť vykonáva v zmysle zákona o odpadoch bezplatný spätný zberu prenosných batéri

Informovanie spotrebiteľa podľa § 27 ods.4 písmeno i zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch Sagitarius, s.r.o.
Základné pojmy
* batéria alebo akumulátor – zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej
energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z
jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.


Batérie a akumulátory sa členia na * Prenosné * Automobilové * Priemyselné
Prenosná batéria alebo akumulátor – batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré:
* sú hermeticky uzavreté,
* môžu sa ručne prenášať,
* nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.


Automobilová batéria alebo akumulátor – batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie.
Priemyselná batéria alebo akumulátor – batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

Kam s použitými batériami a akumulátormi?

Použité batérie a akumulátory by sa nemali zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale mali by sa zbierať oddelene, aby sa mohla zabezpečiť ich ekologická recyklácia. Na túto skutočnosť spotrebiteľov upozorňuje aj piktogram prečiarknutej zbernej nádoby označujúci separovaný zber, ktorý je vyobrazený na batériách. Spätný zber Systém spätného zberu batérií a akumulátorov je zavedený vo všetkých predajniach,
ktoré slúžia na ich predaj, po celom území Slovenska. Systém je založený na bezplatnom odobratípoužitých batérií a akumulátorov bez povinnosti kúpy novej batérie alebo iného tovaru.
Distribútor (predajca) sa následne postará o zabezpečenie ekologického zhodnotenia použitých batérií a akumulátorov podľa platnej legislatívy
Odovzdanie použitých batérií a akumulátorov do separovaného zberu prispieva k ekologickému nakladaniu s odpadom z nich, čím sa eliminujú možné negatívne vplyvy tohto odpadu na životné prostredie ako aj zdravie ľudí. Ekologickou recykláciou sa zabraňuje možnému úniku nebezpečných látok do životného prostredia, nakoľko väčšina typov batérií a akumulátorov obsahuje potenciálne toxické prvky ako napríklad kadmium, nikel či ortuť. Pri neodbornom zaobchádzaní s použitými batériami a akumulátormi, alebo aj pri ich skládkovaní či spaľovaní, môže dochádzať k úniku týchto potenciálne toxických prvkov do životného prostredia, čím môže dôjsť k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, ako aj k ohrozeniu fauny a flóry a samotného človeka. Pri odbornom nakladaní s použitými batériami a akumulátormi je možné okrem zachytenia týchto potenciálne toxických prvkov a kyselín získať aj kovy či plasty a všetky suroviny sa môžu opätovne použiť pri výrobe nových výrobkov. Používanie druhotných surovín je nie len šetrnejšie k životnému prostrediu, nakoľko sa obmedzuje ťažba primárnych surovinových zdrojov,ale predstavuje aj ekonomickejšiu alternatívu samotnej ťažby.

                                                                 SAGITARIUS s.r.o