Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

spoločnosti Sagitarius, s.r.o., so sídlom Hlavná 42/22, 917 01 Trnava IČO: 36 272 485, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17205/T (ďalej len „VOP“).

 

               I.            Všeobecné ustanovenia

 

1.1                    Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

 

1.2                    Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

 

1.3                    Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho: http://www.polovnickepotreby.sk/ (ďalej len „obchod“).

 

1.4                    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

1.5                    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

1.6                    Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, obdržala e-mailové potvrdenie akceptácie objednávky predávajúcim a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

 

1.7                    Objednávkou sa rozumie návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme ním vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorý kupujúci odošle predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

1.8                    Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

1.9                    Produktom sa rozumie tovar umiestnený na internetovej stránke predávajúceho http://www.polovnickepotreby.sk/ Hlavné vlastnosti produktu sú k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho, a to v popise jednotlivých tovarov.

 

                II.            Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1                    Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

2.2                    Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie akceptácie objednávky predávajúcim. Samotné oznámenie predávajúceho kupujúcemu o doručení jeho objednávky do systému elektronického obchodu predávajúceho, ak ho predávajúci vykoná, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

2.3                    Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii objednaného produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, náklady súvisiace s dodaním produktu kupujúcemu, údaje kupujúceho, prípadne ďalšie údaje.

 

2.4                    Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

 

2.5                    V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.

 

2.6                    Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

             III.            Kúpna cena a platobné podmienky

 

3.1                    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to vrátane nákladov na doručovanie produktu (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpna cena uvedená pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke predávajúceho je s DPH a nezhŕňa cenu za dodanie produktu, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

 

3.2                    V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 4 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

3.3                    Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku a vyhradzuje si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

 

3.4                    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

 

3.5                    Základným platidlom je mena euro.

 

              IV.            Dodanie produktov

 

4.1                    Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. I bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

 

4.2                    Produkty sú predávané podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci vyhlasuje, že takýto spôsob prezentácie produktov je postačujúci a nemôže byť dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu nesplnenia akosti a kvality dodaného tovaru. To neplatí pre odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 5.1 druhá veta týchto VOP.

 

4.3                    Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 48 hod. od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že dodacia lehota môže byť predĺžená primerane okolnostiam spôsobujúcim omeškanie, ak tieto nepredstavujú dôvod omeškania zavinený predávajúcim. O týchto okolnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho ihneď po ich zistení. V prípade, ak nebude tovar dodaný v lehote 30 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, predávajúci je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho.

 

4.4                    Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho. Ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu vopred, predávajúci je povinný mu do 15 dní vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

 

4.5                    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

 

4.6                    Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

 

4.7                    Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

 

4.8                    Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak.

 

4.9                    Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

 

4.10            Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

 

4.11            Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

 

4.12            Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci  zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

 

4.13            Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

 

4.14            Cena dodania produktu KURIÉROM je 5,80 € vrátane DPH, a to bez ohľadu na hmotnosť balíka. Cena dodania produktu ZAMESTNANCOM Sagitarius s.r.o. v rámci Trnavy a okolia do 10 km je 4,-€  s DPH, pri tomto spôsobe dopravy pri objednávke nad 40,-€  je dodanie bezplatné.

 

                 V.            Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

5.1                    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

 

5.2                    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

 

5.3                    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

 

5.4                    Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

5.5                    Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

5.6                    V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

5.7                    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

5.8                    Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 

5.9                       Ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5.2 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

 

5.10            Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

 

5.11            Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: Sagitarius, s.r.o., Hlavná 42/22, 917 01 Trnava

telefónne číslo: +421 918 431 377        

faxové číslo: +421 33 55 16 624

e-mail: polovnickepotreby@polovnickepotreby.sk

 

              VI.              Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 

6.1                Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

6.2                V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

 

6.3                Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

6.4                Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdŕžania/prijatia písomnej reklamácie.

 

6.5                Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti            alebo podnetu zo strany kupujúceho.

 

          

                          VII.   Ochrana osobných údajov a súkromia

 

7.1                    Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údaj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

7.2                    Kupujúci sa musí pred nakupovaním v elektronickom obchode predávajúceho zaregistrovať. Pri registrácii uvedie nasledovné informácie:

-                    titul, meno a priezvisko, adresa vrátane štátu,

-                    e-mailová adresa,

-                    telefónne číslo,

-                    ak je kupujúci právnickou osobou aj obchodné meno, IČO a IČ DPH.

 

7.3                    Predávajúci uchováva tieto údaje v chránenej databáze na svojom serveri.

 

7.4                    Kupujúci môže svoje údaje kedykoľvek meniť a tiež môže požiadať prostredníctvom e-mailu predávajúceho o zrušenie svojej registrácie.

 

7.5                    Kupujúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov.

 

7.6                    Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích osôb, s ktorými predávajúci spolupracuje za účelom správneho vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto údaje poskytuje vždy jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky kupujúceho.

 

7.7                    Predávajúci chráni databázu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

7.8                    Kupujúci na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie, a to za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

 

7.9                    Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VIII. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: polovnickepotreby@polovnickepotreby.sk
  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Sagitarius, s.r.o.

 

Znenie VOP je účinné od 29.4.2016

 

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

-          spoločnosti Sagitarius, s.r.o., so sídlom Hlavná 42/22, 917 01 Trnava IČO: 36 272 485, e-mail: polovnickepotreby@polovnickepotreby.sk, faxové číslo: +421 918 431 377,

-          týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:…………………………………………………………………………………….

-          dátum objednania/dátum prijatia*: ……………………………………………………...

-          meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………………...

-          adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov: ………………………………………………………

-          podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

            …………………………............

-          dátum ………………………….

 

* Nehodiace sa prečiarknite.